Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

Dzień dobry,

nazywam się Bogumiła Ratajczak i tworzę grafiki cyfrowe, które można kupić w moim sklepie internetowym pod adresem: boradoodles.pl

Cieszę, się ze mogę Cię gościć w moich kolorowych progach.

Moje dane rejestrowe:
Bogumiła Ratajczak Boradoodles
Ul. Szczęśliwicka 60/2
02-353 Warszawa
NIP: 63-17-86-823
REGON: 142304885

Numer rachunku bankowego: 23 1140 2004 0000 3002 7805 7239

Proszę zapoznaj się z poniższym regulaminem, w którym umieściłam informacje o składaniu zamówienia czy płatnościach.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu: bora@boradoodles.pl

Pozdrawiam i życzę miłych zakupów,
Bogumiła Ratajczak

§ 1 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Ratajczak Boradoodles wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 663-17-86-823, REGON 142304885.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: boradoodles.pl
4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
8. Produkt – dostępny w Sklepie plik cyfrowy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: bora@boradoodles.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 35 78 75
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 20.00.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Własność intelektualna

1. Sprzedawca posiada prawa autorskie do treści i grafik w Sklepie. Wszelkie kopiowanie treści bez wiedzy i zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich.
2. Sprzedawca nie zgadza się na to by Kupujący sprzedawał zakupione pliki na swojej stronie czy na stockach. Dalsza odsprzedaż plików stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
b) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, wpisać dane do faktury,
c) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

§ 6 Płatność

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność przelewem na konto bankowe.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego Kupujący otrzyma mailem link do pobrania pliku.
2. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Po otrzymaniu linka do pobrania pliku cyfrowego Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem i rezygnację z 14-dniowego prawa do odstępnienia umowy klikając checkbox przy zamówieniu.

§ 9 Wady techniczne

1.Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.
2. W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę o kontakt na adres e-mail: bora@boradoodles.pl

§ 10 Inne języki i formaty grafik

1. Jeśli zainteresowała Cię grafika ze Sklepu i chciałbyś ją kupić:
a) w języku angielskim
b) w innym rozmiarze
proszę o kontakt pod adresem: bora@boradoodles.pl
2. Cena pliku pdf do druku w języku angielskim grafik dostępnych w Sklepie to 100 zł brutto.
3. Inny format grafik cena jest zależna od wielkości pliku.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.